top of page

เอกสารที่ต้องเตรียม ในการต่อภาษีรถประจำปีเอกสารที่ต้องเตรียม ในการต่อภาษีรถประจำปี

การต่อภาษีรถประจำปี เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของรถทุกคนต้องทำแบบขาดไม่ได้ เพราะนอกจากจะเป็นการชำระภาษีรถประจำปีแล้ว ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยยืนยันว่ารถของเราจะยังสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย ดังนั้นใครที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมการต่อภาษีรถประจำปี และอยากรู้ว่ามีเอกสารอะไรที่ต้องใช้บ้าง โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ รวบรวมมาให้แล้ว


เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถประจำปีมีดังนี้

1.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถประจำปี เพราะช่วยในการระบุตัวตนของรถ, ข้อมูลทะเบียนรถ เช่น เลขทะเบียนรถ, เลขตัวถังรถ, เลขเครื่องยนต์, ประเภทรถ, รุ่นรถ และชื่อเจ้าของรถ ซึ่งหากสูญหายหรือชำรุด ควรรีบไปขอทำใหม่ให้เรียบร้อยก่อน


2. หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ

หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ ที่ออกโดยสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เป็นเอกสารจำเป็นสำหรับการต่อภาษีรถประจำปี เนื่องจากเป็นการยืนยันว่ารถอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน กรณีรถที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี ไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถ แต่หากรถมีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป จะต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่ตรอ. ก่อนจึงจะสามารถต่อภาษีรถประจำปีได้


การตรวจสภาพรถที่ตรอ.เป็นการตรวจสอบสภาพรถโดยรวม ทั้งด้านความแข็งแรงทนทาน อุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ระบบเบรก, ระบบบังคับเลี้ยว, ระบบไฟส่องสว่าง, ระบบกันสะเทือน, ระบบท่อไอเสีย เป็นต้น หากรถผ่านการตรวจสภาพแล้ว ตรอ.จะออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถให้ ซึ่งเจ้าของรถสามารถนำไปใช้สำหรับต่อภาษีรถประจำปีได้เลย


3. พ.ร.บ.รถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันภัยภาคบังคับ เป็นการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยผู้ที่ซื้อประกันภัยภาคบังคับจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งพ.ร.บ. รถยนต์จะมีอายุคุ้มครอง 1 ปี ดังนั้นเจ้าของรถจะต้องต่ออายุพ.ร.บ. รถยนต์ทุกปีก่อนต่อภาษีรถประจำปี ในการต่ออายุพ.ร.บ. รถยนต์ เจ้าของรถสามารถติดต่อบริษัทประกันภัยต่าง ๆ หรือใช้บริการต่ออายุพ.ร.บ. รถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกัน


 4. บัตรประชาชน

บัตรประชาชนจะต้องเป็นของเจ้าของรถเท่านั้น โดยจะต้องมีชื่อและเลขบัตรประชาชนตรงกับเจ้าของรถที่ระบุไว้ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการต่อภาษีรถประจำปี


เมื่อมีเอกสารครบทั้ง 4 อย่างแล้ว เจ้าของรถสามารถนำไปต่อภาษีรถประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาใกล้บ้าน หรือจะใช้บริการต่อภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกัน โดยเมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินและป้ายทะเบียนรถให้กับเจ้าของรถ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการต่อภาษีรถประจำปี32 views0 comments

תגובות


bottom of page