top of page

👀👮‍♂️🚗รวมช่องทางแจ้งเบาะแส ผู้ทำผิดกฎจราจร


วันนี้ DIAMOND MAN ได้รวบรวมข้อมูล แนวทาง วิธีการ และขั้นตอนที่ประชาชนสามารถร่วมกำกับดูแล กวดขัน เป็นหูเป็นตาหากพบการกระทำผิดกฎจราจร โดยสามารถส่งพฤติกรรมการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. ผู้แจ้งส่งหลักฐาน พฤติการณ์การกระทำความผิดที่แจ้งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอ ต้องบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่น ๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้แจ้งต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งด้วย โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปกปิดเป็นความลับ


2. ช่องทางในการติดต่อ เมื่อรวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้ว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ - สายด่วน 1584 - Line: @1584DLT - Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ - เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th - E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com - เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง


3. ผู้แจ้งจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน


4. กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามกระบวนสืบข้อเท็จจริง โดยเรียกตัวผู้ถูกร้องเรียนมารายงานตัวและสอบสวนจนได้ข้อยุติ โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้แจ้งทราบทาง SMS เป็นระยะจนกว่าจะได้ข้อยุติ


5. การรับเงินส่วนแบ่งจะได้รับภายหลังจากที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามข้อหาความผิดแล้ว จะมีข้อความ SMS ส่งให้ผู้แจ้งทราบผลการดำเนินการและจะดำเนินการโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับตามบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้

นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังเปิดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎจราจรอีก 4 ช่องทาง ได้แก่ - ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. - จส.100 ช่องทางเฟซบุ๊ก JS100 Radio - สวพ.91 ช่องทางเฟซบุ๊ก สวพ.91 - มูลนิธิเมาไม่ขับ เพจอาสาตาจราจร


หากเพื่อน ๆ พบเห็นผู้กระทำผิดกฎจราจรหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย สามารถแจ้งเบาะแสไปยังช่องทางที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ


5 views0 comments
bottom of page