top of page

🚘🤔ขับรถแล้วสูบบุหรี่ มีความผิดหรือไม่?

การขับรถแล้วสูบบุหรี่มีข้อควรระวัง นอกจากเรื่องกลิ่นแล้วยังต้องดูเรื่องของกฎหมาย

แล้วการสูบบุหรี่ในรถมีความผิดหรือไม่ เราจะพาไปหาคำตอบครับ


ตามกฎหมายแล้วการสูบบุหรี่ในรถไม่ได้ผิดกฎจราจร แต่จะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้ขับที่สูบบุหรี่ทิ้งขี้บุหรี่หรือก้นบุหรี่ลงบนพื้นถนน ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 ซึ่งเป็นความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 31 อนุมาตรา (1)

และกรณีการโดยสารแท็กซี่ ยังมี พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ กำหนดให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารห้ามสูบบุหรี่บนรถแท็กซี่ และคนขับรถแท็กซี่ต้องติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ไว้ที่คอนโซลด้านหน้า ขนาด 9x12.5 เซนติเมตร


หากเจ้าของรถไม่ติดเครื่องหมายจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนคนขับแท็กซี่หากสูบบุหรี่ภายในรถจะโดนโทษปรับจากกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.รถยนต์ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท กับ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท


ถึงแม้การสูบบุหรี่บนรถไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่อาจสร้างความรำคาญและเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกันได้ครับ


11 views0 comments

Comments


bottom of page