top of page

กฎหมายธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ กำหนดเพดานดอกเบี้ยใหม่

ประกาศแล้ว! กฎหมายธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กำหนดเพดานดอกเบี้ยใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญของประกาศมีประเด็นหลัก คือ หากผู้บริโภคนำเงินมาชำระค่างวดครบก่อนกำหนด (ปิดบัญชี) จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย รวมถึงการกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถ มาดูกันว่าเงื่อนไขการเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์ รวมถึงการผ่อนรถแต่ละประเภทจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่วางแผนจะออกรถใหม่อย่างไรกันครับ


สาระสำคัญที่ผู้ซื้อรถต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ และกฎหมายเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ มีดังนี้

1. การกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อมี 3 ประเภท คือ - รถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10% ต่อปี - รถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกินอัตรา 15% ต่อปี - รถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน ร้อยละ 23% ต่อปี ต้องไม่เกินเพดานสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ตามกลไกตลาดโดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจปรับลดดอกเบี้ยหรือเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุก 3 ปี

2. ผู้เช่าซื้อที่ต้องการ "ปิดบัญชี" ชำระค่างวดที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดสัญญา ต้องได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ในการปิดค่างวดเป็นขั้นบันได 3 กรณี ดังนี้ - ชำระค่างวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - ชำระค่างวดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - ชำระค่างวดเกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ได้รับส่วนลดทั้งหมด 100% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

3. ส่วนต่างของหนี้ที่ยังขาดหลังขายทอดตลาด (ติ่งหนี้) ในกรณีนำรถออกขายทอดตลาด หากผู้เช่าซื้อถูกยกเลิกสัญญา และผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาด โดยปกติแล้ว ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบค่างวดที่ค้างอยู่ตามสัญญาประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งตามประกาศฉบับนี้ให้คิดได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้น

4. การคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อ (ไฟแนนซ์) คิดเบี้ยปรับได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ

ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้เฉพาะสัญญาเช่าซื้อที่ทำตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่วนสัญญาเช่าซื้อที่ทำก่อนวันที่ 10 มกราคม 2566 ยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญานะครับ

ที่มา : https://bit.ly/3xleZuA


2 views0 comments

Комментарии


bottom of page